Loading...

Podpis elektroniczny a krajowe standardy techniczne w Polsce

Podpis elektroniczny to jedno z najważniejszych narzędzi w dzisiejszych czasach, które umożliwia bezpieczne i pewne przesyłanie danych w sieci. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, podpis elektroniczny jest regulowany przez krajowe standardy techniczne.
Sharing

Podstawowe informacje o podpisach elektronicznych

Podpis elektroniczny to sposób na potwierdzenie tożsamości osoby, która wykonała jakąś czynność w sieci. Może to być np. przesłanie dokumentów drogą elektroniczną, podpisanie umowy itp. Dzięki podpisowi elektronicznemu jesteśmy pewni, że osoba, która podpisała dokument, jest tą, za którą się podaje oraz że nie został wprowadzony do dokumentu żaden fałsz lub zmiany.
Podpis elektroniczny składa się z dwóch elementów – certyfikatu oraz klucza prywatnego. Certyfikat jest przypisany do konkretnego użytkownika i zawiera jego dane (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Klucz prywatny to zaś specjalny ciąg znaków (kod pomiędzy 128 a 256 bitów), którym użytkownik podpisuje dokument.

Krajowe standardy techniczne dla podpisów elektronicznych

W Polsce podpisy elektroniczne regulowane są przez krajowe standardy techniczne. Najważniejszym dokumentem w tym zakresie jest norma PN-EN 319 142-1:2018 – „Środowisko Certyfikacji i Podpisów Elektronicznych”. Norma ta określa wymagania dotyczące infrastruktury klucza publicznego (PKI), wyboru algorytmów i protokołów, jakie powinny być stosowane w procesie wystawiania certyfikatów.
Ponadto w Polsce podpisy elektroniczne regulowane są przez ustawę z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Ustawa ta określa zasady wykorzystywania podpisów elektronicznych w obrocie prawnym, a także sposób wystawiania certyfikatów.

Certyfikacja podpisów elektronicznych

Certyfikacja podpisów elektronicznych jest jednym z najważniejszych procesów związanych z podpisami elektronicznymi. Certyfikaty powinny być wystawiane tylko przez ważne organizacje, które spełniają określone wymagania techniczne i prawne.
W Polsce certyfikacją podpisów elektronicznych zajmują się tzw. podmioty świadczące usługi certyfikacyjne (PSC). PSC to instytucje, które są uprawnione do wystawiania certyfikatów dla podpisów elektronicznych.
Certyfikacja podpisów elektronicznych w Polsce odbywa się w oparciu o wytyczne określone przez państwową jednostkę akredytacyjną – Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA to instytucja, która nadzoruje proces akredytacji PSC oraz nadzoruje ich działalność.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny to narzędzie, które stało się niezbędne w dzisiejszych czasach. Pozwala ono na przejrzyste i bezpieczne przesyłanie dokumentów oraz potwierdzenie tożsamości osoby, która wykonała daną czynność. W Polsce, podpis elektroniczny jest regulowany przez krajowe standardy techniczne, a procesem certyfikacji zajmują się podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Wszystko to pozwala na pewne i bezpieczne korzystanie z podpisów elektronicznych w obrocie prawnym.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.