Loading...

Podpis elektroniczny w Polsce - wprowadzenie i regulacje prawne

Podpis elektroniczny jest kluczowym elementem cyfryzacji w wielu sektorach gospodarki na całym świecie. W Polsce znaczenie tej technologii kolejno rośnie. Umożliwia ona przyspieszenie procesów pracy, redukcję zależności od dokumentów papierowych i zwiększenie bezpieczeństwa wymiany informacji.
Sharing
Historia podpisu elektronicznego w Polsce ma swoje korzenie we wczesnych latach XXI wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się narzędzia technologiczne umożliwiające bezpieczne i legalne logowanie do systemów informatycznych za pomocą podpisu elektronicznego. Początkowo były to głównie systemy rządowe, które wymagały uwierzytelniania za pomocą podpisu elektronicznego w celu dostępu do pewnych sekcji.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym z 1964 r., dotyczącym prawa do zawierania umów, podpis elektroniczny ma taką samą wartość, jak tradycyjny, piśmienny podpis. Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego: "oświadczenie woli nie wymaga zachowania określonej formy, chyba że z przepisów prawa wynika inaczej. Jeżeli przepisy prawne nakładają na oświadczenie woli formę pod rygorem nieważności, wymaga się zachowania tej formy również dla czynności prawnej, której jest ono elementem".
Kluczem do pełnej legalności i funkcjonalności podpisu elektronicznego jest certyfikat kwalifikowany. Według eIDAS (Rozporządzenie UE Nr 910/2014), certyfikat kwalifikowany to certyfikat elektroniczny wydany przez usługodawcę usług zaufania, który potwierdza łączność danych uwierzytelniających z podmiotem.
W Polsce, certyfikatów kwalifikowanych dostarcza kilka podmiotów. To Ministerstwo Cyfryzacji, który może takie certyfikaty wydawać, a także kilka firm prywatnych.
Podpis elektroniczny w Polsce ma wiele zastosowań. Jest on szeroko używany w różnych sektorach, takich jak bankowość, usługi zdrowotne, sektor publiczny i handel elektroniczny. W Polsce podpis elektroniczny jest wykorzystywany na przykład do składania wniosków online, zatwierdzania transakcji online, podpisywania umów, a także do składania deklaracji podatkowych.
Istotnym elementem korzystania z podpisu elektronicznego są narzędzia do zarządzania dokumentami, które umożliwiają ich zabezpieczanie, śledzenie i monitorowanie wykorzystania. Przykładem takiego narzędzia jest HelpRange, online'owa platforma umożliwiająca zarządzanie dokumentami PDF, śledzenie ich użycia i zabezpieczanie przed niepowołanym dostępem.
Regulacje prawne dotyczące podpisu elektronicznego wprowadzono w Polsce na podstawie przepisów unijnych. Kluczowe dokumenty to dyrektywa 1999/93/WE z 13 grudnia 1999 r., dyrektywa 2006/123/WE z 12 grudnia 2006 r., dyrektywa 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. oraz rozporządzenie eIDAS.
Ochrona prawa w Polsce w zakresie podpisu elektronicznego jest obszarem skomplikowanym, ale potrzebnym dla zabezpieczenia praw fizycznych i prawnych osób korzystających z tej formy komunikacji. Regulacje prawne zbliżają nas do koncepcji cyfrowego społeczeństwa, w którym podpis elektroniczny ma ogromny potencjał. W tym procesie istotne jest dążenie do pełnej kompatybilności prawa krajowego z przepisami unijnymi.
Podsumowując, podpis elektroniczny w Polsce stał się nieodłączną częścią wielu procesów biznesowych i operacyjnych. Jego rosnące zastosowanie, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, przekłada się na szybsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie organizacji i jednostek. Z uwagi na ciągłe zmiany i rozwój technologii, prawdopodobne jest, że jego znaczenie będzie nadal rosło.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.