Loading...

Podpis elektroniczny a dokumenty kadrowe - co przewiduje polskie prawo?

Podpis elektroniczny jest uważany za równie ważny i wiążący jak ten podany odręcznie na papierze. W kontekście dokumentów kadrowych może to oznaczać mniej papierologii, łatwiejsze przepływy procesów oraz mogą one być prowadzone niemal całkowicie online. Polskie prawo zapewnia odpowiednią prawną siłę podpisom elektronicznym - jest to zapisane w przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podpisie elektronicznym, a także Kodeksu cywilnego.
Sharing
Istnieje jednak pewna niewyraźność, co do tego, jak stosować podpisy elektroniczne w kontekście dokumentów kadrowych. Przepisy nie są zawsze jasne, a sądy i organy nadzoru często mają różne interpretacje. Przed analizą tych subtelności, warto podkreślić istotne kwestie dotyczące podpisów elektronicznych i dokumentów kadrowych.
Podpis elektroniczny, podobnie jak podpis odręczny, jest pewnego rodzaju pieczęcią, która dowodzi tożsamości osoby podpisującej oraz jej zgody na zawartość dokumentu. Sam podpis elektroniczny ma dwie główne formy na gruncie polskiego prawa: podpis elektroniczny oraz podpis elektroniczny kwalifikowany. Podpis elektroniczny kwalifikowany ma w pełni taką samą moc prawną jak podpis odręczny (art. 78 KC). Tymczasem zwykły podpis elektroniczny nie ma takiej samej mocy prawnej i jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdy nie istnieją przepisy wymagające formy ścisłej (art. 77 KC i 60 § 2 Kodeksu pracy).
W niewielkim uproszczeniu jednym z głównych różnic między podpisem elektronicznym a kwalifikowanym jest to, że ten drugi wymaga certyfikatu kwalifikowanego, który jest wydawany tylko przez dostawców certyfikacji zaufania. Certyfikat taki, oprócz potwierdzenia tożsamości podpisującego, zapewnia również integralność i niemutowalność dokumentu.
W kontekście dokumentów kadrowych, podpisy elektroniczne, przede wszystkim kwalifikowane, mogą zapewnić wiele korzyści. Dla pracodawcy, mogą one stanowić sposób na oszczędzenie czasu i zasobów związanych z fizycznym przechowywaniem i wysyłaniem dokumentów. Dla pracowników, podpisy te mogą dać większą elastyczność, umożliwiając im podpisywanie dokumentów kadrowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.
Jednak zastosowanie podpisów elektronicznych w dokumentach kadrowych nie jest bez problemów. W przypadku niektórych dokumentów, są wątpliwości co do tego, czy są one dozwolone w ogóle. Przykładowo, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymaga, aby niektóre dokumenty były podpisane odręcznie.
Podobnie, choć dyrektywa 1999/93/EC Unii Europejskiej stanowi, że podpisy elektroniczne są dopuszczalne w zakresie umów o pracę, interpretacja ta różni się w różnych krajach. W Polsce, orzecznictwo sądów pracy wydaje się wskazywać, że umowy o pracę muszą być podpisane odręcznie.
Innym problemem są techniczne aspekty podpisów elektronicznych. Zabezpieczenie integralności dokumentów, zarządzanie certyfikatami oraz zapewnienie ich bezpiecznego przechowywania stanowią duże wyzwanie, zwłaszcza dla mniejszych firm, które nie mają odpowiednich zasobów technicznych.
Narzędzia takie jak HelpRange mogą tu zaoferować pomoc. HelpRange oferuje rozwiązania umożliwiające nie tylko zabezpieczenie dokumentów PDF przed nieautoryzowanym dostępem, ale również śledzenie korzystania z nich oraz zarządzanie prawami Dostępu. Pomaga to firmom upewnić się, że tylko uprawnione osoby mają Dostęp do kluczowych dokumentów kadrowych, jednocześnie zapewniając dostęp do niezbędnych narzędzi zarządzania tymi dokumentami.
Podsumowując, podpisy elektroniczne mogą przynieść wiele korzyści dla zarówno pracodawców jak i pracowników. Jednak przez rozwój technologiczny oraz niedoprecyzowanie przepisów prawnych, ich zastosowanie w zakresie dokumentów kadrowych jest wciąż obszarem niepewności. To podkreśla znaczenie odpowiednich narzędzi i procedur, które pomogą firmom zastosować je w bezpieczny i skuteczny sposób.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection, E-Signatures & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.