Loading...

Regulacja eIDAS a podpisywanie dokumentów ubezpieczeniowych - jakie są wymagania?

Wprowadzenie regulacji eIDAS, czyli unijnej regulacji dotyczącej elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania dla transakcji elektronicznych, znacznie ułatwiło i usprawniło wiele procesów w różnych branżach, w tym w sektorze ubezpieczeń. Jednym z obszarów, który został poddany regulacji eIDAS, jest podpisywanie dokumentów elektronicznych, w tym ubezpieczeniowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie są wymagania stawiane przed podpisywaniem dokumentów ubezpieczeniowych oraz jak branża ubezpieczeniowa dostosowała się do wprowadzonych zmian.
Sharing
Podstawowym celem regulacji eIDAS jest ułatwienie przepływu informacji oraz transakcji elektronicznych w Europie poprzez wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących elektronicznych podpisów oraz usług zaufania dla transakcji elektronicznych w całej UE. W ramach tych zasad wyznaczone zostały standardy i procedury dla identyfikacji osób fizycznych i prawnych oraz środków bezpieczeństwa stosowanych w elektronicznych podpisach oraz usługach związanych z tymi podpisami.
Wprowadzenie regulacji eIDAS miało istotny wpływ na branżę ubezpieczeniową, ponieważ wiele dokumentów wystawianych przez ubezpieczycieli, takich jak umowy ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe czy dokumenty związane z postępowaniem likwidacyjnym, było wcześniej podpisywanych osobiście lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej. W związku z tym regulacja eIDAS wprowadziła nowe wymagania dla podpisów elektronicznych oraz usług związanych z nimi w celu zapewnienia ich zgodności z normami unijnymi.

Jakie są wymagania stawiane przed podpisami elektronicznymi w ubezpieczeniach?

Zgodnie z regulacją eIDAS, podpis elektroniczny musi spełniać trzy warunki, aby był uznawany jako ważny i skuteczny w transakcjach elektronicznych. Musi on bowiem:

1. być oparty na certyfikacie kwalifikowanym;

2. być wygenerowany przy użyciu dostępnego narzędzia kwalifikowanego do podpisywania elektronicznego;

3. zapewniać autentyczność tożsamości osoby podpisującej.

Dodatkowo, regulacja eIDAS wymaga, aby podpis elektroniczny spełniał kryteria dotyczące integralności i poufności podpisu - innych podmiotów lub innych danych nie można do niego dołączyć ani go modyfikować. Wszystko po to, by zapewnić pełną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do podpisanych dokumentów.
W przypadku umów ubezpieczeniowych oraz innych dokumentów związanych z branżą ubezpieczeń, wymagania te są szczególnie istotne ze względu na ich ważność prawną oraz konieczność zachowania poufności informacji. Elektroniczne podpisy, które nie spełniają tych wymagań, nie będą uznawane jako skuteczne ani wiążące dla aparatów ubezpieczeniowych, a więc de facto nie nadają się do użytku.

Jak branża ubezpieczeniowa dostosowała się do wprowadzonych zmian?

Zgodnie z regulacją eIDAS, ubezpieczyciele muszą wykorzystywać narzędzia i procedury, które zapewniają spełnienie wymogów stawianych przed elektronicznymi podpisami. W praktyce oznacza to, że ubezpieczeń muszą wprowadzić system podpisów elektronicznych opartych na certyfikacie, który będzie spełniał wymagania stawiane przed podpisami przez regulację eIDAS.
Ubezpieczyciele mają do wyboru kilka rozwiązań, które pozwalają na spełnienie wymogów dotyczących elektronicznych podpisów w ubezpieczeniach. Mogą na przykład korzystać z autorskich systemów, które zapewniają pełne zabezpieczenie danych oraz zapewniają spełnienie wymogów stawianych przed elektronicznymi podpisami. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy, który dostarcza narzędzia do podpisywania elektronicznego, a które spełniają wymagania stawiane przez regulację eIDAS.
W przypadku tych, którzy dopiero wdrażają elektroniczne podpisy w swojej firmie, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług partnera, który zapewni nie tylko odpowiednio zabezpieczone narzędzia, ale również wiedzę i wsparcie w roku zmian.

Podsumowanie

Wprowadzenie regulacji eIDAS miało znaczący wpływ na branżę ubezpieczeniową. Elektroniczne podpisy stają się standardem w branży, a wraz z nimi ubezpieczyciele muszą dostosować swoje narzędzia i procedury do wymogów stawianych przez regulację. Spełnienie wymagań stawianych przez elektroniczne podpisy jest kluczowe dla zachowania ważności i skuteczności dokumentów ubezpieczeniowych oraz ochrony wrażliwych informacji klientów. Dlatego ubezpieczyciele muszą inwestować w dostosowane do wymogów rozwiązania i systemy, które zapewnią zgodność z regulacją eIDAS i umożliwią bezproblemowe korzystanie z nowych technologii.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.