Unir PDFs

Ti pudais unir voss PDFs cun agid dal niev online gratuit.

rutta qua ils datotecas

Meglier fusionader online da PDF

Nossas novitads PDF èn confidadas dad 1000s da fatschentas en l'entir mund.

Cumina tes PDFs spert.

Unescha tes PDFs gratuitamain

Dumondas frequentas davart noss utensil da cumbinaziun da PDF

Pos posso unir PDFs gratuitamain?

Gea. Ti pos ta far diever gratuit da noss utensil, però dat limites quant PDFs ti pos maschadar mintga di.

È segir da cuntanscher PDFs?

Gea. Fuschentar PDFs cumpiglia be l'agiuntar paginas da tut ils PDFs ensemen, senza perder cuntegn.


Testimonis

Tgei che ils clients dian

Noss team da venditas è fitg entusiasmà da HelpRange. Nus partagin nossas purschidas inizialas da documents ed autras materialas da marketing cun HelpRange, ed el furnescha tanta valur en mussar inspeccions aprofundidas dal cumportament dals clients. Quai dat blera infurmaziun davart co qualifitgar in tschert lead e preveser il potenzial da venditas d'in tschert prospect.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Jau sun jau duvràgl cun el per in dals mes martgads. Nus tramettain ora offertas a B2C clients. Il process da decisiun po cuzzar ditg (2-3 mais en media) uschia ch'i è fitg impurtant per nus da savair cura che il client è datiers da prender ina decisiun. Quai è er la raschun pertge che jau hai basegn da savair mintga giada ch'els avran el, ed jau vi anc ina gada dumandar per l'installaziun speziala. Grazia fitg per avair fatg ina buna software.

John

Manager, Vodafone

Sunt inamurà cun quest sotftware - è d'extrema qualitad auta. L'utilisesch per ina proposta a client; è grondius dad esser abel d'etichettar-agl cun il iFrame.

Jena

Interprendider

Grond instrument. Nus al vulain. Nus l'utilisarain per parter nossa presentaziun cun differents investiders e persunas interessadas.

Gavin

Fundatur

RGPD

HelpRange è conform al RGPD

HelpRange è cumpatibel cun il RGPD, quai che lubescha als utilisaders da far dumondas per retrair ils documents, gestiunar datas da deposit, dumandar la destruiziun, far rapports, e vesair in trafer da revisiun cumplain da tut l'activitad fisica cun lur documents.

Segirezza

Segirezza e privacitad sco prioritad maximala

Nus prendain la segirezza e la confidenzialitad da vossas datas sco nossa prioritad ch'è pli auta. La criptografia dal server HelpRange utilisescha in dals pli ferms cipers da bloc disponibels, Advanced Encryption Standard da 256 bits (AES-256), per criptar vossas datas.

Fai ina egliada sin tgei che HelpRange è.

HelpRange è Next-Gen Data Room For Documents Protection & Analytics. HelpRange è ina plattafurma innovativa da stanza virtuala da datas per controlls d'access da documents e analytics profunds, quai che guaranteescha ina gestiun superiura e invidadas d'utilisaziun per vos documents.