Köp Wagt Soralan Soraglar

 1. Halaýan belge görnüşleri näme?
 2. Dokument faylynyn ölçegine näçe ýüklemek mümkinçiliginiň çägi nähili?
 3. Dökümant faýllaryna näme baglanyşyklar?
 4. Häzirki wagtda dokumentleri yzarlamak nädip işleýär?
 5. Yüklän dokument faýllaryny (meselem, ýolla düwmesine basandan soňra) nasyl redaktirlamaly?
 6. HelpRange adamlaryň dokumentleri düşürip/koçuryp/başyp çykarmagyň öňüni naçarlar?
 7. Nähili berlen email adresi ýa-da email adresleriniň sanawy bilen dokumentleri howpsuzlaşdyryp paýlaşmak mümkin?
 8. Sizin dokumentleriňiziň öňe geçirilmegini naçarlamak üçin nähili?
 9. HelpRange'da bir dokument üçin möhleti düzgünleşdirýän işi naçe işleýär?
 10. Men şu belgeými diňe görkezilen toparyň agzalary gorar diyýenimi nähili dogrulyýaryn?
 11. Men berlen dokumentiň paylaşyp bellenen baglantysyna köp ulanyjy gireşi nasyl çäklendireyin?
 12. Men HelpRange-i başdaky ýetişýänçiligi üçin (epoçtalar, telefon belgileri, we.) ulanyp bilýärmiň? Şonuň bilen meniň dokumentlerim başdaky çekijilik hünärmençilik wezipesini ýerine ýetirmeli dälmi?
 13. Men öz dilimi ýerleşme sahypasynyň dilini ulanyp bilerinmi?
 14. Berlen dokýmenti kim açdyny nähili yzarlamaly?
 15. Belgili bir halka dokümenti üçin görünilen sanyny çekjekmi?
 16. Engagement skorunyň nähili?
 17. Heatmaplar nädip döredilýär?
 18. Fayl baglanyşklary üçin öz özgertilen domenimi nasyl ulanmak?
 19. Öz domeniňizi ulanmak üçin web sahypaňyza dokumentiňizi nasip etmeli?
 20. Menin dokumentimiň ekran görüntüsini almakdan nasil saklamaly?
 21. Berlen dokýmentiň ýa-da direktoriýanyň üçin suw işaretlemesini nasyl işjeňleşdirmeli?

Esasly

1. Halaýan belge görnüşleri näme?

HelpRange-i PDF, PowerPoint (.pptx, .ppt), Word (.docx, .doc), Suratlar (bmp, jpeg, jpg, png, svg, tiff, webp), Tekst (rtf, txt), Elektron jadwal(lar) (xls(x), csv, ods, xlr) ýaly faýl türlerini saklamak we paýlaşmak üçin ulanyp bilersiňiz.

2. Dokument faylynyn ölçegine näçe ýüklemek mümkinçiliginiň çägi nähili?

Currently the default limit is 80MB. If you want to upload bigger documents please contact us.
HelpRange-däki dokument faýllaryna girişi paýlaşylan baglantylar arakly rugsat berýärsiňiz. Isteyän çenli dokument faýly üçin sözü edilen baglanty jaylaýarsyňyz. Müňünde bärdenje baglanty ona berlen ulanyjy/topary tarapyndan belliklendirilip biler. Shonuň üçin kim diylen dokumentiňizi açyp we görenini ysledip bileriňiz.

4. Häzirki wagtda dokumentleri yzarlamak nädip işleýär?

Siz HelpRange-ine hujaylygyna ýüklersiňiz we biz size dokumentiňiz üçin howpsuz baglanty bereris. Şol baglanty öçürilende ulanyjy browserde düşürip görer yada ony düşürip alar (eger siz düşürip almak & print etmek mümkinçilikini ýapjak bolsaňyz). Eger onu browserde görülse bolan wagt, biz ulanyş statystikalaryny (isi haritalary, okalan sahypalar, IP adresi, ulanylýan browser we has köp...) yzarlap bilaris ve size HelpRange-de bilelikde bütin bu analitika statystikasyny görkezeris. Eger siz dokumentin alnamagyna rugsat berseňiz onda biz indirilen dokumenti dolandyryp we yzarlap bolmarys, çünki bu diýmekçe faýl.

5. Yüklän dokument faýllaryny (meselem, ýolla düwmesine basandan soňra) nasyl redaktirlamaly?

Bu ajaýyp adaty: siz diňe hili atly dokument faýlyny şol bir tekdirga ýükläýärsiňiz ýa-da täzelengen wersiýany ýüklemek üçin belgä basýarsyňyz.

Goragçylyk

6. HelpRange adamlaryň dokumentleri düşürip/koçuryp/başyp çykarmagyň öňüni naçarlar?

Given you uploaded your document in HelpRange, we give you a lot of access controls over your document. First of all, you can disable the ability to download & print your document. This way you are allowing the user to view your document only by using your link, so you don't lose access controls to it and you can use another HelpRange function: ability to revoke access to given document link at any time. You can disable ability to forward your link to other users, and many more. However, you need to be aware that no such method from preventing people from copying your materials is perfect. So we cannot guarantee that your document will not be copied. For example we can imagine a situation where your document will be copied by making screenshots of a screen displaying your document (but even for this case HelpRange offers a solution: Screenshot Mask).

7. How to securely share documents with given email address or list of email addresses (private data rooms)?

Please go to Data Rooms tab. Here you can add guests (as email addresses) who are outside of your organization. You can easily assign and control access to documents for them. Every time you assign some document for a given guest HelpRange will send an email message with a link where guests will need to authenticate (using one time password sent to given email address) to see assigned documents. Those guests may be your students, people who paid for your materials and so on. Only Admins can control access to documents for guests.

8. Sizin dokumentleriňiziň öňe geçirilmegini naçarlamak üçin nähili?

You can share your specific document link only with a single user. There are two options, one is to set Disable Forwarding for a given document link. So that only the first user who opens it, will be able to open it again, any other user who will try to open this link will be blocked (including the owner of the file). So if you are the owner of the file, then you should not open the given document link, because sharing this link with other users won't work. To disable forwarding a document link, please go to Access Control for a given document file and set Disallow forwarding for a given link. We disallow forwarding document links based on the device characteristics on which document link was opened the first time. Another option is to use Data Rooms feature. This way you can share your documents only with guests (email addresses) outside your organization. Every guest will need to authenticate via one time passwords to access documents.

9. HelpRange'da bir dokument üçin möhleti düzgünleşdirýän işi naçe işleýär?

Bu ýöne basytdyr: Siz dokýmentiňiz ýazgylygy üçin gutarýan wagtyny belläp alyrsyňyz. Gutarýan wagtyndan soň link iňlemeli bolýar, şonuň sebäbi bu link arkaly dokýmentiňize girmekçi adamlar muny etjek bolmajaklar.

10. Men şu belgeými diňe görkezilen toparyň agzalary gorar diyýenimi nähili dogrulyýaryn?

Siz 100% kesgitlemek üçin hiç hili ýol ýok. Emma, biz sizin materiallaryňyzy diňe görkezilen adamlaryň görýänlikde bolmasyna mümkinçilik döretýäris. 'Göçürmek we çap etmek' mümkinçiliginizi ýapmakdan başga-da, siz möhletleri tamamlamak, parollary goýmak ýa-da diňe belli bir IP adresine eýe bolan ulanyjylaryň sizin dokumentleriňizi görýän bolmasyna rugsat berip bilersiňiz.

11. Men berlen dokumentiň paylaşyp bellenen baglantysyna köp ulanyjy gireşi nasyl çäklendireyin?

This is simple in HelpRange. You are just setting - Only one user can view at the same time - for the given link. It should limit the number of users accessing a given link to one.

Potensial Müşderi Döretme

12. Men HelpRange-i başdaky ýetişýänçiligi üçin (epoçtalar, telefon belgileri, we.) ulanyp bilýärmiň? Şonuň bilen meniň dokumentlerim başdaky çekijilik hünärmençilik wezipesini ýerine ýetirmeli dälmi?

Yes, you can. You can ask about users email, phone, or other info before they view your document (go to Access Controls and check Show Landing Page). You can customize your landing page, please go to Landings, build your landing page and then use it by choosing Landing Page Template in your Directory Settings. To avoid legal issues, you can provide your own custom HTML consent box which will be used below our checkbox (you can set your own template in your Settings, but you need to be admin of the team). Moreover, you can download whole list of provided emails, phone number, etc. as a CSV file for a given link. Moreover, you can use own custom domain name, you need to go to your Profile Settings and click on Set Domain.

13. Men öz dilimi iniş sahypasynyň dili hökmünde ulanyp bilermi?

Hawa, siz bilersiniz. Siz terjimalar berip bilersiniz, Profil Sahypa parametrlerinde gelýän tekstler üçin. Siz JSON sözlügini meselanyň ýaly (polýakça üçin) berip edýäniz: {"Phone": "Telefon", "First Name": "Imię"}

Analytika we Yzarlaýyş

14. Berlen dokýmenti kim açdyny nähili yzarlamaly?

There are three possibilities. First one is to create a dedicated link for a given user/group. Second one is to add query params to the given document link. For example if your link is https://www.helprange.com/view/somelinkid, then you can add for example query param ?user=someid to it, to share https://www.helprange.com/view/somelinkid?user=someid. Last one is to ask about users' email, phone, or other info before they view your document (go to Access Controls and check Show landing page). You can customize your landing page, please go to Landings, build your landing page and then use it by choosing Landing Page Template in your Directory Settings. Moreover, you can download whole list of provided emails, phone numbers, etc. as a CSV file for a given link.

15. Belgili bir halka dokümenti üçin görünilen sanyny çekjekmi?

Hawa, bu HelpRange-de äýrim derejede ýönekeý: Access Controls-e gideniz we bellenilen baglanty üçin talap edilýän görünüşleriňiziň çägine goýuň.

16. Engajement skoru näme?

Baglanyşyk derejesi belgilenen ulanyjynyn dokumenti gözden geçirdikde naçe 'aýratyn' bolandygynyň ýörite tassyklamasyny berýär. Esasan, bu, ulanyjynyn käbir sekuntlaryň üçin seredýän sahypa sany ileriki jemi sahypa sanyndan görkezilýär, ýöne bu nisbet berlen dokument üçin jemi sahypa sany bilen normalleşdirilýär, şeýlelikde uly dokumentlaryň sahypasy başyna berlen 'utga' sanyny derejelemek hasam ýöneýär. Iň ýokary bahaly 100.

17. Heatmaplar nädip döredilýär?

Heatmaps diňe şu ýerlerdäki ýagdaýlara esaslanyp döredilýär: farenin hereketleri, skrolling we tıklamalar. Gyzyl nokatlaryň işaret edilen tıklamalar. Mor reňkli bir saýda hasaplanyp geçilýän bir wagtlyk müşderi tarapyndan hasaplanýar, gyzyl tıklama, sary morun çägine çeken çägin reňki, bu köp zat diýmän, şeýle yeşil reňk diýen zat. Ýygnalan heatmaps statistika sahypasynda, köplükleri ýazmalardadyr.

Brendleme

18. Fayl baglanyşklary üçin öz özgertilen domenimi nasyl ulanmak?

SSL/TLS protokoly goranakly (Https) öz hat özel domain adyny ulanyp bilersiňiz, buni üçin Profil Sazlamalaryna baryp Domeni Bellä düwmäsine basmaly. Bu opsiýa dine abuna bolan hasaplaryň üçin işläýär.

19. Öz sahypaňyzda dokumentiňizi nädip goýmaly, öz meýilnamaryňyzy ulanmak üçin?

Siz hüjümiňiziň linkini öz web sahypaňyzda goşup ulanyp bilersiňiz. Häzirki berlen dokument üçin Access Control gitmegiňizi we soň Embed düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris. Şu ýerde, berlen kodyň ýerleşdirilmegini sahypaňyzda öz hökmüňizdeki url üçin köçürüp goýup bilersiňiz. Emma, web sahypaňyzda tomaşaçyny goşmadykda öz hökmüňizdäki domen adyny ulanyp bilersiňiz, sizinň Profil Sahypaňyza gidenizi we soň Set Domain düwmesini basmanyz gerek. Bu opsiýa diňe abuna bolan hasaplaryň üçin işlär.

Ekran görüntüsini almagyň önüni almak

20. Menin dokumentimiň ekran görüntüsini almakdan nasil saklamaly?

Bu HelpRange-de ätaýyn. Siz ýöne Access Controls -däki linki redaktirläň we Screenshot Mask -i belläň. Admin Profil Parametrlerinde maskanyň ölçegini üýtgetdirip bilersiňiz. Maskanyn möhkümmetini-de Admin Profil Parametrlerinde üýtgedip bilersiňiz. Sonra nähili boljaklygyny görüň!

Suw işarelemesi

21. Berlen dokýmentiň ýa-da direktoriýanyň üçin suw işaretlemesini nasyl işjeňleşdirmeli?

Bu HelpRange-de äýti gowy örän basit. Diňe Girişi Dolandyrmak boýunça birleşiginizi redaktirläp, Gidizgaç alamatyny işle bellikini bellemeli. Ýa-da bu belligi tuýly direktoriýa üçin Giriş dolandyrmak sazlamalarynda Gidizgaç alamatyny işle ni işärelemeli. Häzirki wagtda gidizgaç diňe PDF dokumentler üçin işleýär.

Demo Wideo

Baýlyk

Häçan-da bir sorag yada belgi bar bolsa, şu ýere habar iberiň.:
hello@helprange.com