Köp Wagt Soralan Soraglar

 1. Halaýan belge görnüşleri näme?
 2. Dokument faylynyn ölçegine näçe ýüklemek mümkinçiliginiň çägi nähili?
 3. Dökümant faýllaryna näme baglanyşyklar?
 4. Häzirki wagtda dokumentleri yzarlamak nädip işleýär?
 5. Yüklän dokument faýllaryny (meselem, ýolla düwmesine basandan soňra) nasyl redaktirlamaly?
 6. HelpRange adamlaryň dokumentleri düşürip/koçuryp/başyp çykarmagyň öňüni naçarlar?
 7. Nähili berlen email adresi ýa-da email adresleriniň sanawy bilen dokumentleri howpsuzlaşdyryp paýlaşmak mümkin?
 8. Sizin dokumentleriňiziň öňe geçirilmegini naçarlamak üçin nähili?
 9. HelpRange'da bir dokument üçin möhleti düzgünleşdirýän işi naçe işleýär?
 10. Men şu belgeými diňe görkezilen toparyň agzalary gorar diyýenimi nähili dogrulyýaryn?
 11. Men berlen dokumentiň paylaşyp bellenen baglantysyna köp ulanyjy gireşi nasyl çäklendireyin?
 12. Men HelpRange-i başdaky ýetişýänçiligi üçin (epoçtalar, telefon belgileri, we.) ulanyp bilýärmiň? Şonuň bilen meniň dokumentlerim başdaky çekijilik hünärmençilik wezipesini ýerine ýetirmeli dälmi?
 13. Men öz dilimi ýerleşme sahypasynyň dilini ulanyp bilerinmi?
 14. Berlen dokýmenti kim açdyny nähili yzarlamaly?
 15. Belgili bir halka dokümenti üçin görünilen sanyny çekjekmi?
 16. Engagement skorunyň nähili?
 17. Heatmaplar nädip döredilýär?
 18. Fayl baglanyşklary üçin öz özgertilen domenimi nasyl ulanmak?
 19. Öz domeniňizi ulanmak üçin web sahypaňyza dokumentiňizi nasip etmeli?
 20. Menin dokumentimiň ekran görüntüsini almakdan nasil saklamaly?
 21. Berlen dokýmentiň ýa-da direktoriýanyň üçin suw işaretlemesini nasyl işjeňleşdirmeli?

Esasly

1. Halaýan belge görnüşleri näme?

HelpRange-i PDF, PowerPoint (.pptx, .ppt), Word (.docx, .doc), Suratlar (bmp, jpeg, jpg, png, svg, tiff, webp), Tekst (rtf, txt), Elektron jadwal(lar) (xls(x), csv, ods, xlr) ýaly faýl türlerini saklamak we paýlaşmak üçin ulanyp bilersiňiz.

2. Dokument faylynyn ölçegine näçe ýüklemek mümkinçiliginiň çägi nähili?

Häzirki wagtda standart çäk 80MB. Eger siz has iri hujaylary ýüklämek isleýänsiňiz, biziň bilen habarlaşyň.
HelpRange-däki dokument faýllaryna girişi paýlaşylan baglantylar arakly rugsat berýärsiňiz. Isteyän çenli dokument faýly üçin sözü edilen baglanty jaylaýarsyňyz. Müňünde bärdenje baglanty ona berlen ulanyjy/topary tarapyndan belliklendirilip biler. Shonuň üçin kim diylen dokumentiňizi açyp we görenini ysledip bileriňiz.

4. Häzirki wagtda dokumentleri yzarlamak nädip işleýär?

Siz HelpRange-ine hujaylygyna ýüklersiňiz we biz size dokumentiňiz üçin howpsuz baglanty bereris. Şol baglanty öçürilende ulanyjy browserde düşürip görer yada ony düşürip alar (eger siz düşürip almak & print etmek mümkinçilikini ýapjak bolsaňyz). Eger onu browserde görülse bolan wagt, biz ulanyş statystikalaryny (isi haritalary, okalan sahypalar, IP adresi, ulanylýan browser we has köp...) yzarlap bilaris ve size HelpRange-de bilelikde bütin bu analitika statystikasyny görkezeris. Eger siz dokumentin alnamagyna rugsat berseňiz onda biz indirilen dokumenti dolandyryp we yzarlap bolmarys, çünki bu diýmekçe faýl.

5. Yüklän dokument faýllaryny (meselem, ýolla düwmesine basandan soňra) nasyl redaktirlamaly?

Bu ajaýyp adaty: siz diňe hili atly dokument faýlyny şol bir tekdirga ýükläýärsiňiz ýa-da täzelengen wersiýany ýüklemek üçin belgä basýarsyňyz.

Goragçylyk

6. HelpRange adamlaryň dokumentleri düşürip/koçuryp/başyp çykarmagyň öňüni naçarlar?

Siz HelpRange-da dokumentiňizi ýüklädiňiz bilen, biz sizä dokumentiňiz boýunça köp mukdarda kontrol hojalyklyklary berýäris. Ilkinji öň, siz göçürmek we basmak mömkinçiligini ýok edip bilersiňiz. Şeýlelikde, siz ulanyjyňyza diňe siz äkitlen linkiňizi ulanyp dokumentiňizi görmäge rugsat berýärsiňiz, şonuň bilen siz onuň kontrol hojalyklyklaryndan alyp çykmazlygy we başga bir HelpRange funksiýasyny - berlen dokument linkine şol wagtlap gyrma mömkinçiligi ulanyp bilersiňiz. Linki başga ulanyjylara iberme mömkinçiligini ýokarda bolar ýaly, we köp başga zatlaryň. Emma siz aňyňda bolmaly, hiç hili usul materiałyňyzyň köçürilmeginiň kesmeginde töhmetli däl. Şonuň üçin biz sizä dokumentiňiň köçürilmedikdigine kepillik berip bilmeýäris. Mysal üçin, biz dokumentiňiziň ekran görnüşlerini almak arkaly köçürilejek ýagdaýyny hayal edip bilýäris (ýöne şol ýagdaý üçin hem HelpRange çözgüt tikýär: Skrinşot maskasy).

7. Berlenen e-mail salgysy ýa-da e-mail salgysy sanawy bilen resminamalary howpsuzlaşdyryş üçin näme etmeli (şahsy maglumatlar otagy)?

Data Rooms tabına gidin. Bu yerde siz dine organizasiýaňyza degişli bolmadyk myhmanlary (eposta salgylary hökmünde) goşup bilersiňiz. Siz olara resminamalaryňyz boýunça girşişi öňe sürüp we dolandyryp bilersiňiz. Her bir siziň öňe süren resminamalaryňyza berlen myhmana HelpRange alynan hut belgisiňizi (elektron poçta salgysyna ugradylan bir gezeklik parol hökmünde) görmek üçin girme berijäk e-posta habary geçirer. Bu myhmanlar sizin okuwçylaryňyz, sizin materiallaryňyz üçin pul töläp bilen adamlar we ş.m. bolup bilerler. Diňe administratorlar myhmanlar üçin resminamalara girişi dolandyryp bilýärler.

8. Sizin dokumentleriňiziň öňe geçirilmegini naçarlamak üçin nähili?

Siz öz belgäniz baglantysyny bir ulanyjy bilen diňe paýlaşyp bilersiňiz. Iki opsiýa bar, biri belgili bir dokument baglantysyna Ileri gönüdermeni ýapmak sazlany. Şonuň bilen diňe birinji bolup açan ulanyjy şol baglantyny gaýtadan açyp bilýär, beýleki hili ulanyjy şu baglantyny açmak üçin synanyşsa, bu togtadýar (faýlyň eýesi-de-dir). Eger-de siz faýlyň eýesi bolsaňyz, onda berlen dokument baglantysyny açmaň, sebäbi bu baglantyny beýleki ulanyjylar bilen paýlaşmak isleseň hem işlemez. Dokument baglantysynyň iberilmegine ýol bermeýän sazlamany amala aşyrmak üçin, belgili bir dokument faýlynyň giriş dolandyryşyna baryň we belgili baglanty üçin Ileri gönüdermegi ýola bermek sazlany. Biz belgili bir dokument baglantysyny, ilkinji gezek açylan ýer-işjeňliklere esaslanyp, iberilmegine ýol bermeýäris. Beýleki opsiýa Maglumat Otaglary funksiýasyny ulanmakydyr. Bu ýolda siz dokumentlarynyzdy diňe size daşary orunlaşykda ýa-da (e-poçta salgylary) myhmanlar bilen paýlaşyp bilersiňiz. Arkaýynlykda ähli myhmanlar belgeleri girmek üçin bir gezek ulanylýan parollary ýazylandyrmaly.

9. HelpRange'da bir dokument üçin möhleti düzgünleşdirýän işi naçe işleýär?

Bu ýöne basytdyr: Siz dokýmentiňiz ýazgylygy üçin gutarýan wagtyny belläp alyrsyňyz. Gutarýan wagtyndan soň link iňlemeli bolýar, şonuň sebäbi bu link arkaly dokýmentiňize girmekçi adamlar muny etjek bolmajaklar.

10. Men şu belgeými diňe görkezilen toparyň agzalary gorar diyýenimi nähili dogrulyýaryn?

Siz 100% kesgitlemek üçin hiç hili ýol ýok. Emma, biz sizin materiallaryňyzy diňe görkezilen adamlaryň görýänlikde bolmasyna mümkinçilik döretýäris. 'Göçürmek we çap etmek' mümkinçiliginizi ýapmakdan başga-da, siz möhletleri tamamlamak, parollary goýmak ýa-da diňe belli bir IP adresine eýe bolan ulanyjylaryň sizin dokumentleriňizi görýän bolmasyna rugsat berip bilersiňiz.

11. Men berlen dokumentiň paylaşyp bellenen baglantysyna köp ulanyjy gireşi nasyl çäklendireyin?

Bu HelpRange-de ýönekeý. Diňe bir ulanyjy bir wagtda görüp bilýär - berlen çykgyta goýýar. Bu, berlen çykgyta girýän ulanyjylaryň sany birinden çäk bilen çäklendirilmelidir.

Potensial Müşderi Döretme

12. Men HelpRange-i başdaky ýetişýänçiligi üçin (epoçtalar, telefon belgileri, we.) ulanyp bilýärmiň? Şonuň bilen meniň dokumentlerim başdaky çekijilik hünärmençilik wezipesini ýerine ýetirmeli dälmi?

Hawa, siz bilersiniz. Siz ulanyjylaryň e-poçta, telefon ýa-da başga maglumatlaryna şuňa çenli sorag berip bilersiňiz aýratyn daşary belgenizi görüp biline (Giriş kontroluna baryň we Show Landing Page diýen ýeri belläp goýuň). Siz öz laňmaly sahypaňyzy üýtgetmeklige mümkinçilik berýäriz, bu başgaç Landings-a baryp, laňmaly sahypaňyzy gurup, bundan soň Directory Settings-leriňizde Laňmaly Sahypa Şablonyndan peýdalanyp ulanyň. Kanuni arasyzlyklaryň baş vermeginiň öňüni almak üçin, öz hökmüňizde HTMLy kabul edilen hökmanamaňyzy berip bilersiňiz, bu başgaç navigasiýanyzda ol ýerleşdiriljekdir (şu ýere çän beryň bu Toparyň hökmüni alýan user (ulanyjy) bolmagyňyz şertdir). Mundan başga-da, bellenilen çykgyt ýaly bir CSV faýldaky ähli e-poçta, telefon belgileri, ş.m. ýaly zatlary ýükläp bilersiňiz. Mundan giňeldilen, siz öz özgin adyn goldamak üçin, Profil Naviagatorlaryňyza baryň we Set Domain diýen ýere basyň.. Additionally you can set requirements for provided user info, you can require work email, you can verify that provided email is really owned by user (HelpRange can send OTP code to user for verification), you can require phone number and much more...

13. Men öz dilimi iniş sahypasynyň dili hökmünde ulanyp bilermi?

Hawa, siz bilersiniz. Siz terjimalar berip bilersiniz, Profil Sahypa parametrlerinde gelýän tekstler üçin. Siz JSON sözlügini meselanyň ýaly (polýakça üçin) berip edýäniz: {"Phone": "Telefon", "First Name": "Imię"}

Analytika we Yzarlaýyş

14. Berlen dokýmenti kim açdyny nähili yzarlamaly?

Üç sany mümkinçilik bar. Ilkinjisi - berlen ulanyjylyk/toparlyk üçin aýratyn baglanty döretmektir. İkinjisi - berlen dokument baglantysyna sorgy parametrlerini goşmaktir. Mysal üçin, eger baglaýjyňyz https://www.helprange.com/view/somelinkid bolsa, sonda siz ona ?user=someid diýen sorgy parametrini goşup, https://www.helprange.com/view/somelinkid?user=someid bilen paýlaşyp bilersiňiz. Soňkysy - ulanyjylar dokumentiňizi görmeden ozal olaryň e-pochtasy, telefon, ýa-da başga maglumatlary hakda soramak (Access Controls gidip Show landing page ni belläň). Siz öz gaýtalanýan sahypaňyzy goldapa bilersiňiz, hünärmenler Landings-e gidip, gaýtalanýan sahypaňyzy dörediň we soňra ony Directory Settings-daki Landing Page Template saýlap ulanyň. Has hem, siz berlen mail, telefon belgileri we sh.m. üçin CSV faýlyndaky tamsa listesini üýtgäp bilersiňiz.

15. Belgili bir halka dokümenti üçin görünilen sanyny çekjekmi?

Hawa, bu HelpRange-de äýrim derejede ýönekeý: Access Controls-e gideniz we bellenilen baglanty üçin talap edilýän görünüşleriňiziň çägine goýuň.

16. Engajement skoru näme?

Baglanyşyk derejesi belgilenen ulanyjynyn dokumenti gözden geçirdikde naçe 'aýratyn' bolandygynyň ýörite tassyklamasyny berýär. Esasan, bu, ulanyjynyn käbir sekuntlaryň üçin seredýän sahypa sany ileriki jemi sahypa sanyndan görkezilýär, ýöne bu nisbet berlen dokument üçin jemi sahypa sany bilen normalleşdirilýär, şeýlelikde uly dokumentlaryň sahypasy başyna berlen 'utga' sanyny derejelemek hasam ýöneýär. Iň ýokary bahaly 100.

17. Heatmaplar nädip döredilýär?

Heatmaps diňe şu ýerlerdäki ýagdaýlara esaslanyp döredilýär: farenin hereketleri, skrolling we tıklamalar. Gyzyl nokatlaryň işaret edilen tıklamalar. Mor reňkli bir saýda hasaplanyp geçilýän bir wagtlyk müşderi tarapyndan hasaplanýar, gyzyl tıklama, sary morun çägine çeken çägin reňki, bu köp zat diýmän, şeýle yeşil reňk diýen zat. Ýygnalan heatmaps statistika sahypasynda, köplükleri ýazmalardadyr.

Brendleme

18. Fayl baglanyşklary üçin öz özgertilen domenimi nasyl ulanmak?

SSL/TLS protokoly goranakly (Https) öz hat özel domain adyny ulanyp bilersiňiz, buni üçin Profil Sazlamalaryna baryp Domeni Bellä düwmäsine basmaly. Bu opsiýa dine abuna bolan hasaplaryň üçin işläýär.

19. Öz sahypaňyzda dokumentiňizi nädip goýmaly, öz meýilnamaryňyzy ulanmak üçin?

Siz hüjümiňiziň linkini öz web sahypaňyzda goşup ulanyp bilersiňiz. Häzirki berlen dokument üçin Access Control gitmegiňizi we soň Embed düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris. Şu ýerde, berlen kodyň ýerleşdirilmegini sahypaňyzda öz hökmüňizdeki url üçin köçürüp goýup bilersiňiz. Emma, web sahypaňyzda tomaşaçyny goşmadykda öz hökmüňizdäki domen adyny ulanyp bilersiňiz, sizinň Profil Sahypaňyza gidenizi we soň Set Domain düwmesini basmanyz gerek. Bu opsiýa diňe abuna bolan hasaplaryň üçin işlär.

Ekran görüntüsini almagyň önüni almak

20. Menin dokumentimiň ekran görüntüsini almakdan nasil saklamaly?

Bu HelpRange-de ätaýyn. Siz ýöne Access Controls -däki linki redaktirläň we Screenshot Mask -i belläň. Admin Profil Parametrlerinde maskanyň ölçegini üýtgetdirip bilersiňiz. Maskanyn möhkümmetini-de Admin Profil Parametrlerinde üýtgedip bilersiňiz. Sonra nähili boljaklygyny görüň! Displaying mask for your document is a way to prevent screenshots. You can also change shape of your screenshot mask from rectangle to circle. Please to go Profile Settings and turn on "Circle Mask". You can also use "Whole Screen Mask". In this case mask will cover whole screen and document will be revealed only if user will hold mouse key pressed and will move the mouse (so that it is hard or impossible for him to take screenshots). Moreover, in this mode, when user tries to press any keys (what would suggest any screenshot taking activity) on the keyboard then mask will not disappear. In this mode, HelpRange will try to detect if screenshot was taken, if this is true, then access to the document will be revoked. "Whole Screen Mask" works only on Desktop.

Suw işarelemesi

21. Berlen dokýmentiň ýa-da direktoriýanyň üçin suw işaretlemesini nasyl işjeňleşdirmeli?

Bu HelpRange-de äýti gowy örän basit. Diňe Girişi Dolandyrmak boýunça birleşiginizi redaktirläp, Gidizgaç alamatyny işle bellikini bellemeli. Ýa-da bu belligi tuýly direktoriýa üçin Giriş dolandyrmak sazlamalarynda Gidizgaç alamatyny işle ni işärelemeli. Häzirki wagtda gidizgaç diňe PDF dokumentler üçin işleýär. You can enable dynamic watermarking. It means that watermark will ge generated automatically depending on the label of the link to your document or email address of the guest used in your Data Room. So it increases security of your documents even more. You can turn on dynamic watermarking in your Profile Settings.

Demo Wideo

Baýlyk

Häçan-da bir sorag yada belgi bar bolsa, şu ýere habar iberiň.:
hello@helprange.com