HelpRange Platformasy, Aýratynlyklary

Ulanyjy üçin amatly, ygtybarly resminama paýlaşmak platformasy hemmeler üçin elýeterli. Resminamalaryňyzy, diňe bir ýönekeý baglanyşygy paýlaşyşyňyz ýaly, aňsatlyk bilen dolandyryň, paýlaşyň we gözegçilik ediň.

Ol nähili işleýär?

Ýollamalar ýok, şu ýerden baglanyşyklar

1. Resminamany ýükläň

2. Resmiňize ýa-da maglumat otagyňyza paýlaşmak üçin baglanyşyk:

Fayly ibereniňizden soňam täzeläň.


Goldaw berilýän resminama görnüşleri: PDF, PowerPoint (.pptx, .ppt), Word (.docx, .doc), Images (bmp, jpeg, jpg, png, svg, tiff, webp), Text (rtf, txt), Spreadsheet (xls(x), csv, ods, xlr)
Ýüklemeler diňe goldanylýan faýl görnüşleri: wideolar bilen goşmak bilen islendik beýleki faýl formaty.

Howpsuzlygy güýçlendiriň

Iň Öňdebaryjy Resminamalar Elýeterlilik Kontroly

Diňe belli elektron poçta salgylary bilen paýlaşyň

Ýüklemäge we çap etmää ukyp kadadan çykarmak.

Ugradylmagyna rugsat berilmeýär

Suw bellikleriniň goýulmagyny güýje girizmek

Ekran Goragy (patentlenen algoritm)

Diňe bir topar IP üçin elýeterliligi çäklendir.

Diňe bir ulanyjynyň bir wagtda görmegine rugsat berilsin.

Görüşleriň sanyny çäklendir.

Uçdan uca şifrlemäni ulanyň

Hatyny ibereniňizden soň (islendik wagt) resminamaňyzy täzeläň.

Faýlyňyza islendik wagt girmegi gadagan ediň.

Parol we möhlet kesgitläň.

document pages

Iş ýüzünde ulanyp boljak pikir alyşyň.

Iň Öňdebaryjy Resminamalar Yzarlama we Analitika

Sənede tomaşa edijiniň IP, ýurt, salgylanma baglanyşygyny barlaň

Kimdir siziň faýlyňyza gireninde bildiriş al.

Issi kartalar: adamlar nirä üns berýändigini yzarlaň.

Näçe wagtlap we haýsy sahypalaryň okalandygyny yzarlamak.

Baglanyşyklara UTM kodlaryny goşuň we çeşmeleriňizi yzarlap ýörüň.

Resmiňize seretmek üçin e-poçta talap ediň.

document pages
document pages

Lead Magnets

Resminamalaryňyz üçin açylyş sahypasyny dörediň

Sahypaňy resminamalaryň öňüne goýuň.

Öz kompaniýa domen adyňyzy ulanyň

Aşgabatga düşýän sahypaňyzy düzün: logo, reňkler, meýdanlar

Giriş sahypasy üçin dili sazlaň

Faýllaryňyza gelenleriň aragatnaşyk maglumatlaryny ýygnap alyň.

E-poçta salgysyny ýa-da telefon belgisini alyň

Adyňy ýa-da familiýaňy alyň.

Gelýänleriň kompaniýasynyň adyny

document pages

Brendingiňize laýyk geliň.

Adamlar täsirini gurnamak

Kompaniýanyňyzyň logosyny ullanyň.

Domén adyňyzy ulanyň

Reňkleri siziň brendiňize laýyk getirip düz.

Web sahypaňyza resminama görkezijisini ýerleşdiriň.

Höçjet görmegeçine islendik widgety gurnalay.

Goý, adamlar size resminamalaryňyzdan gürrüň bersinler.

document viewer branding

Prosesiňizi awtomatlaşdyryň

REST API-myzdan peýdalanyp, resminamalary paýlaşmagy awtomatlaşdyryň.

Müşderileriňiz üçin awtomatik usulda ygtybarly faýl baglanyşyklaryny dörediň.

Her bir müşderiňiz üçin aýratyn parollar dörediň.

Müşderiňiziň planyna baglylykda möhletini kesgitläň.

Diňe bir müşderiniň şol wagtyň özünde resminamany görmegine rugsat beriň.

HelpRange-e ynanan müňlerçe kompaniýalar (ulular we kiçiler) öz içine alýar.:

lg boldare homes kessler vodafone

Synaglar

Müşderiler näme aýdýarlar

Satuw toparymyz HelpRange hakynda örän tolgunýar. Ilkinji resminama tekliplerimizi we beýleki marketing materiallaryny HelpRange bilen paýlaşýarys we müşderileriň hereketleri hakyndaky içgin pikirleri görkezmek bilen örän gymmatly maglumat berýär. Ol berlen müşderiniň neneňsi potensial aljakdygyny we satuw potensialyny öňünden kesgitlemekde köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony eýýäm bazarlarymyň biri üçin ulanyp başladym. Biz B2C müşderilerine bahalary iberýäris. Karar beriş prosesi uzak wagt (ortaça 2-3 aý) alyp bilýär, şonuň üçin müşderiniň karara ýakyn bolanyny bilmek biziň üçin örän möhümdir. Şonuň üçin olaryň ony açan pursadyndan habarly bolmagym hem möhüm, we hut şu sebäpden, ýene-de ýörite sazlaýyşy sorap diýýärin. Täze programma üçin ýene bir gezek sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma üpjünçiligine aşyk boldum - ol ýokary hilli. Ony müşderi teklibi üçin ulanýaryn; ony iFrame bilen reňklemegiň ýokarydygyna begenýärin.

Jena

Telekeçi

Güýçli gural. Biz ony söýýäris. Biz ony dürli maýadarlar we gyzyklanýan adamlar bilen paýlaşmak üçin ulanjak.

Gavin

Founder


Bahalandyrmak

Çäklendirilmedik Meýilnama

$174/ulanyjy/aý

Ähli aýratynlyklar girizildi

Siziň müşderileriňiziň sany üçin hiç hili çäklendirme ýok.

Resminamalary göçürip almak/görmek üçin hiç hili çäklendirme ýokdur.

Resminamalaryň sanyna çäk ýok

GDPR

HelpRange GDPR talabyna laýyk gelýär

HelpRange GDPR-a laýyk bolup, ulanyjylara faýllary yzyna almak, saklama senelerini dolandyrmak, ýok etmek islegini bermek, hasabatlary işlemek we resminamalary bilen fiziki hereketleriň doly seljeriş ýoluny görmek üçin rugsat berýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik ileri tutulýar

Biz siziň maglumatyňyzyň howpsuzlygyna we gizlinligine ileri tutulýan mesele hökmünde garaýarys. HelpRange serverniň tarapyndaky şifrleme, maglumatlaryňyzy şifrlemek üçin, bar bolan iň güýçli blog şifrlereň biri bolan 256 bitlik Öňdebaryjy Şifrleme Standardyny (AES-256) ulanýar.