Excel-i PDF-a öwürmek

Siz öz pulsuz onlaýn konwerterimizi ulanyp, Excel faýllaryny aňsatlykla PDF formatyna öwüre bilersiňiz.

ýa-da fayllary şu ýere goýuň

Iň gowy Online Excel PDF öwürjisi

Bizniň PDF guralarymyza dunýa çapynyň müňlerçe biznesi isgärýär

Tez Excel-den PDF-ä öwrüşüm

Köp sanly Excel faýllaryny PDF formatyna öwür

Exceli tölegşiz PDF-e öwrüň

Excel'den PDF'ye ýörite dönüşüm barada köp agzalan soraglar

Men Exceli tölegsziz PDF-e öwrüdebilermi?

Hawa. Siz bizim guralymyzy tölegsziz ulanyp bilersiňiz, emma siz günde näçe Excel faýlyny üýtgetip bilersiňiz şol bir çäklendir.

Excel'den PDF'ye çeviri güvenli mi?

Hawa. Excel'den PDF'ye öwürmek howpsuz bolýar, sebäbi bu faýlyňyzyň formatyny üýtgedýär, emma esasan köp wagtda faýlyňyzyň içindeki mazmuny formatlar boyunça şeýle galyar.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Satyşlar komandamyz HelpRange barada ähli derejede heyran. Biz başlangyç dokýment proposisiýalarymyza we beýleki marketing materiallarymyza HelpRange- bilen paýlaşýarys. Ol müşderileriň kä behaviourýaty barada çylşyrymly maglumatlary görkezip beryär. Ol berlen derejede potensial satyja ýetmek üçin nahili bellik berjegi barada köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony birinji bazarym üçin eýýäm ulanyýaryn. Biz B2C müşderilere teklibler iberýäris. Çözgüt berijek prosesi uzyn wagt alyp bilýär (ortalama 2-3 aý) şonuň üçin biz üçin önemlidir müşderiniň çözgüt beriji ýakynda. Şonuň üçin-de men her wagt ony açanda biljekdigimiň zerurlygy bar, we men täze bir tertip etmek üçin sorýaryn. Iň soňraky proýekt üçin teňňeşdirme üçin köp rahmet.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma bilen aşygy - ol nazik ýokary hilli. Ony müşderi taklifnamasy üçin ulanýaryn; oluny IFramy bilen agyzdan çykarmak mümkinçiligi ýokary baha berilýär.

Jena

Girişimci

Ululy gural. Biz ony söýýäris. Biz müňli investorlara we gyzyklanyjylara bizniň pikirimizi paýlaşmak üçin ony ulanar.

Gavin

Banýarçy

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykdaýar

HelpRange, ulanyjylaryň faýl elde etmäni, duýdurşyklary dolandyrmagy, halas etme talaplaryny iletme, hasaplaýynlar işlemek we öz senedlerinde eden haryt geljek işleri doly sylamasyna göz ýetirmek mümkinçiligi berýär bolup, GDPR-ymalatlydyr.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Ilkinji Aragatnaşykda

Sizniň maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini öňki orun tutýarys. HelpRange serwer tarapyndaky şifrleme, elýeterli bolan iň güýçli blok şifrlemelerinden biri, 256-bit öňdebaryjy şifrlamä standardy (AES-256) ulanyp, maglumatlaryňyzy şifrleýär.

HelpRange' nähili olduğuna serediň

HelpRange, Indiki Nesil Dokument Goragı we Analitika Platformasy bolup durýar. HelpRange, dokumente giriş kontroluny we derindäki analitikany özünde jemlýän hünärmen platforma hökmünde taswir edilýär, bu siziň dokumetlerziň ulanylyşynyň we dolandyrylyşynyň ýokary derijede baha berýänligini gowşudyýar.