PPT-ni PDF-e çevir

Siz PowerPoint faýllaryny PDF formatyna öňdebilýän goram çözgüt işgäri ulanylyp, onlaýnça öwürýänimizi mahlas peýdalanyp aňsatlyk bilen öwürebiljekdigiňizi.

ýa-da şu ýere faýllary goýuň

Internetdäki Iň Gowy PPT - PDF Öwürişi

PDF guralymyz dünyadaky müňlerçe biznes tarapyndan isleýär.

Tez PowerPoint-dan PDF-ä öwrüşdürme

Köp sanly PPT faýllaryny PDF formatyna öwürün

PPT-ni tölegşiz PDF-e öwrüň

Bizim PPT-dan PDF-ä öwrülişi barada ÝKK

Men PPT-ni PDF-e tesevvür edip biljekmi meniçin pul ödemeden?

Hawa. Siz bizim guralymyzy mugt ulanyp bilersiniz, emma günde neçe sany PPT faýlyny öwürip biljekdiginiň çägläri bar.

PPT-i PDF-ä öwürmek howpsuzmy?

Hawa. PPT-ni PDF formatyna öwürmek howpsuz bolup duryar, sebäbi faylyň formatyny üýtgetýär, emma esasan çuň fayldaky materiagyň formatlar boyunça täzelemesi yzarýar.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Söwda Toparymyz HelpRange hakynda mähirjek derejede heyjanlanyar. Biz başlangyjy hünärmenlik tawarlar we beýleki marketing materiallaryny HelpRange bilen paýlaşýarys. Mundaky üşänjek görnüşler klientleriniň hereketleri hakynda köp-gözlegçilikli maglumat berýär. Bu berlen potensial satyja öňüni görmek we berlen potensial müşderi bilen hyzmatdaşlygy dogrulamak üçin köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony öz bazaramda peýdalanyp başlaýaryn. Biz B2C müşderilere senagat iberýäris. Çeşmeleriň çözgüt almaga wagt alýandygy (ortalama 2-3 aý) sebäpli, müşderiň çözgüt almaga ýakyn wagty bilenimiz gaty önemlidir. Şol sebäpden-de, ol her açan wagtyny bileýjekdigim kerem edýän, ýene-de ýörite gurama soradym. Iň soňky gezekde berlen ýazgynyza sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma bilen söýýärin - ol ähli hökümli ýokary hilli. Ony müşderi teklipini üçin ulanýaryn; ol meniň üçin iFrame bilen agyz açyp biljekdigim üçin ajaýyp.

Jena

Girişimci

Ulanyşly gural. Biz ony söýüp başlanyk. Biz buny öz teklipimizi başga yatyrjylara we gyzyklanan adamlara paýlaşmak üçin ulanarys.

Gavin

Dörediji

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykda

HelpRange GDPR-e laýyklykda işleýär, ulanyjylaryň faýl almakdan talap bermege, saklamak ýyllaryny dolandyrmaga, ýok etmäge talap etmäge, hasabatlary işletmäge we olaryň resminamalary bilen hemme fiziki hereketleriň dolandyrmaklyk pyçagyndaky dürli goşant goýberişini görmäge ygtyýar berýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik as Top Prioritet

Size öz maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini başgaçylyk hökmünde alyp barys. HelpRange serwer tarapyndaky şifrleme, mövcud iň güýçli blok şifrlamelerinden biri bolan 256 bitlik Aşak Gazanan Şifrleme (AES-256) ulanyp, maglumatlaryňyzy şifrläýär.

HelpRange nähili ekeniniňizi barlaň

HelpRange, Indiki nesil Hujayly dokumentleri Gorajy & Analitika platformasy diyilyar. HelpRange, dokumentlerin ugruna giriş kontrollerini we derinlikli analitikanyň iň öňki platformasyny temsil edýär, belgileriňiziň dolandyrylmagyny we ulanylmagynyň öňünde durýar.