PDF-ini bölekle.

Siz PDF-failiňizi mugt onlaýn splitimizi ulanyp aňsatlyk bilen bölüp bilersiňiz.

ýa-da faýly şu ýere taşlaň

Iň Türkmenistanyň onlaýn PDF bölüji

PDF gurallarymyz dünýäniň müňlerçe kärhanalary tarapyndan ynanylýar.

PDF-leriňizi çalt bölüň

PDF-leriňizi mugt bölüň.

PDF Splitter gurallary baradaky sorag-jogaplar

PDF-lary mugt bölüp bilerinmi?

Hawa. Guralymyzy mugt ulanyp bilersiňiz, ýöne bir günde näçe PDF bölüp biljekdigiňize çäkler bar.

PDF-leri bölmek howpsuzmy?

Hawa. PDF-leri bölmek, mazmuny ýitirmän, siziň asyl PDF-iňizdäki netijelere täze PDF-ler döretmegi öz içine alýar.


Synag hatlary

Müşderiler näme diýýär

Satuw toparymyz HelpRange barada gaty tolgunýar. Biz ilkibaşdaky resminama tekliplerimizi we beýleki marketing materialymyzy HelpRange bilen paýlaşýarys we ol müşderileriň hereketleri barada çuňňur düşünjeleri görkezmek arkaly örän uly peýda berýär. Bu, belli bir müşderiniň neneňsi liderdigini kesgitlemek we satyş potensialyny çaklamak boýunça köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men eýýäm ony bazarlarymyň birinde ulanýaryn. Biz B2C müşderilerine teklipler iberýäris. Karar beriş prosesi uzak wagta (ortaça 2-3 aý) dowam edip biler, şonuň üçin müşderiniň karar bermäge ýakyn wagtynda bilmegimiz örän möhümdir. Munuň üçin her gezek ony açanlarynda bilmelidigim sebäpli ýene-de ýörite sazlamany soraýaryn. Ajaýyp programma üpjünçiligi döredenňiz üçin ýene-de sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma üpjünçiligini haladym - ol ýokary hilli. Ony müşderi teklibi üçin ulanýaryn; Ondaky iFrame bilen ony aklama etmek ajaýyp.

Jena

Telekeçi

Gowy gurall. Biz muny gowy görýäs. Biziň dürli maýadarlar we gyzyklanýan adamlar bilen tekliplerimizi paýlaşmak üçin ulanarys.

Gavin

Esaslandyryjy

UMYB

HelpRange GDPR talaplaryna laýyk gelýär

HelpRange GDPR talaplaryna laýyk gelýär, faýllary yzyna almak, saklanyş sanalaryny dolandyrmak, ýok etmek haýyşnamasyny ibermek, hasabatlary işlemek we gök resminamalar boýunça islendik fiziki işiň doly audit yzýolyny görmek üçin ulanyjylara mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Birinji Nobatdaky Wazypa

Biz siziň maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini iň ýokary ileri tutýarys. HelpRange serwer tarapyndan şifrleme, siziň maglumatlaryňyzy şifrlemek üçin elýeterli bolan iň güýçli blok şifrlerinden birini, 256 bitlik Ösen Şifrleme Standarty (AES-256) ulanýar.

HelpRange näme bil ýazgy goýuň

HelpRange Dokumentleri Goramak we Analitika Üçin Geljek Nesil Maglumatlar Otagy. HelpRange – dokumentlere elýeterlilik gözegçiligi we giňişleýin analitika üçin iň öňdebaryjy wirtual maglumatlar otagy platformasy bolup, dokumentleriňizi ýokary derejede dolandyrmagy we ulanyş ukyplaryny üpjün edýär.