PDF-i Word-a öwür

Siz size öz pulsuz onlaýyn öwürmägimiz bilen PDF faýllaryny asanlykla Word-a öwürip bilersiňiz.

ýa-da fayllary şu ýere goýuň

Iň gowy Online PDF-i Word-a öwürýän

Biznesimiziň PDF guralary dünyä çapnda müňlerçe biznes tarapyndan ynamylan

Tez PDF-i Word-e öwrüşdürme

Köp sanly PDF faýllaryny Word formatyna öwür

PDF-i tölegdän Word formatyna üýtget

Formatlamany ýitirmeýiňiz

Bizim PDF sahypasyny Word sahypasyna çalyşmak barada SSS

Men PDF-i öçürüp Word formatyna öwürebiljäkmi?

Hawa. Siz bizim guralymyzy mugt peýdalanyp bilersiňiz, emma siz bir gün içinde näçe PDF faýlyny öwrüjek mukdarda çäkler bar.

PDF-Word öwürmek howpsuz dämi?

Hawa. PDF-i Word-e çevirmek howpsuz, ýöne PDF-iň çykyş formaty, Word bolsa redaktirlene bilen mazmun formatydygyny başgaňyza gerek, şonuň üçin olar her zaman üýtgäge teklibi bolmaýar.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Biziniň satuw komandamyz HelpRange barada inanarly halasyna geldi. Biz başlangyç hünärmeniň teklipnamalary we beýleki marketing ulgamlarymyzy HelpRange bilen paýlaşýarys we ol müşderileriň hereketlerine gatnaşykly çuň-çuňyklamalary görkeziar. Ol bize berlen potensial müşderi boýunça satyş teklipini baha berer ýaly köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony öz bazarlarymyň birinde eýýäm ulanýaryn. Biz B2C müşderilere teklip iberýäris. Çözgüt berme prosesi uzyn wagta (ortaçaýlyk bilen 2-3 aý) oňaýaz, şonuň üçin biz üçin müşderinin çözgüt berme ýakynlaşýandygyny biljek çakdyr. Şonuň üçin hem men her gezek ol ony açandygyny bilmeli däldim we şol sebäpli men ýene-de özgertmeli tertibi talap edýärin. Iň ýokarky derejede ýagdaýly programma döretmegiňiz üçin siziň ähli zatlaryňyz bilen köp köp sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programmaga aşykdyr - ol äýýäm yökary hillidir. Müşderi teklipi üçin ony ulanýaryn; ony iFrame arkaly agyzdan çykarýan möjek bilen ulanyp bolar.

Jena

Girişimci

Ulanyşly gural. Biz ony söýýäris. Biz olary özümiziň teklipimizi farklı investorlara we gyzyklanyp duran adamlara paýlaşmak üçin ulanar.

Gavin

Banýar

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykda işleýär

HelpRange GDPR-e laýyklykda işleýär we ulanyjylara faýl ýatyrmalaryny talap etmek, saklamak senelerini dolandyrmak, ýok etmegini talap etmek, hasabatlary işlemek we dokumentlerindeki fiziki hereketlerin doly teklipligi kesgitlemegi mümkinçilik döredýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Baş Ýagdaýdaý

Siz ýanylymynyzda saklanan maglumatlaryň howpsuzlygyny we gizlinligini öz iň ýokary önceliklerimizden biri edýäris. HelpRange serwer tarapyndaky şifrleme, siz maglumatlarynyzy şifrlämek üçin möjdeki iň güýçli blok şifrlemelerinden biri bolan 256 bitli Aşaklaşdyrylan Şifrleme Standarty (AES-256) ulanylar.

HelpRange' nähili diýip gör

HelpRange, Next-Gen Hujjatlary Goramak we Analitika Platformasy bolup durýar. HelpRange, hujjatlaryň giriş kontroluny we çuňanalýan analitikany beýan edýän täze platformalygyny temsil edýär, saýlaňan dokladlaryň dolandyrylmagy we ulanylmagy barada içgili görkezmeleri üpjün edýär.