PDF-leri birleştirin

Siz öz PDF-lerinizi bizim pulsuz onlaýn birleşdiricimizi ulanyp, öňeýli birleşdire bilersiňiz.

ýa-da fayllary şu ýere goýuň

Eni ýagşy onlaýn PDF birleşdiriji

Bizniň PDF guralarymyza dünyä boyunça müňlerçe iş adamlary güwenerler

PDF'leriňizi çalt birleşdiriň

Pul puluňyzy tegeleýin birleşdiriň

Bizniň PDF Birleştiriji guraly hakynda köp soralan soraglar

Men PDF'leri bedava birleşdire bilermi?

Hawa. Siz bizim guralymyzy mukdarda ulanyp bilersiniz, emma siz bir günde näçe PDF birleştirebileceginizde çäklendirmeler bar.

PDF'leri birleştirmek güvenli mi?

Hawa. PDF birleştirmek, ähli PDF-lerden sahypalary kabul etmek diýlip, mazmuny ýitirmeden ädamlary goşmakyň özi.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Biznesiň Satuw Toparymyzy HelpRange hakynda ejir-janly görnüşe eýe. Biz başlangyç dokument teklipnamalarymyzy we başga marketing materiallarymyzy HelpRange bilen paýlaşýarys. Ol müşderileriň kärdäşlikleri hakynda çuňlaýyn maglumatlary görkezýär. Bu berlen ilatdyň jogaplanygyň nähili bolar ýa-da berlen üçinji şahsdyň satuw potensialyny çalt göz öňünde tutmak bilen köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony birinji bazarlarymdan birinde eýýäm ulanýaryn. Biz B2C müşderilerine wergi iberýäris.Çözgüt çynyşmagy köp wagt (ortaça 2-3 aý) alyp bilýär, şonuň üçin biz üçin müşderinin çözgüde ýakyn bolandygyny biljek döwlet aşa-daşa gowymyzdyr. Şol bir sekil ve men her açandan olary açandaçyna bilmeli, şonuň üçin men gaýtadan ýörite sazlamany talap edýärin. Iň soňky programma döredip bereniz üçin täze täze sag bol.

John

Manager, Vodafone

Bu program bilen aşyk aýaldym - ol ähli tarapdan ýokary hilli. Ony müşderi taklifine ulanmak üçin ulanyaryn; ony iFrame bilen ak etmek mümkinçiligi ajaýyp.

Jena

Girişimci

Ulanyşly gural. Biz ony söýýäris. Biz ony türli investorlar we gyzyklanan adamlar bilen öz pikçimizi paýlaşmak üçin ulanyp bolyarız.

Gavin

Dörediji

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykda durýar

HelpRange GDPR-e laýyklykda bolup, ulanyjylaryň faýl almak, saklaýjy senelerini dolandyrmak, ýok etmek boýunça talap ýollamak, hasap-operasiýalar geçirmek we olaryň dokumentleriniň bilen gyzyklanyşyk fiziki hereketleriniň doly audyt ýolbaşçysyny görkezmegine rugsat berýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Ilkinji Baştaky Önemliçilikde

Siz üçin maglumatlaryň howpsuzlygyny we gizlinligini öňdebaryjy prioritet hökmünde alyarys. HelpRange serwer tarapyndaky şifreleme, şol sanda mövcud bolan iň güýçli blok şifrleýjilerden biri, 256 bitli Ileri Şifrleme Standarty (AES-256) ulanyp, maglumatlarynyzy şifrläýär.

HelpRange' nähili ekenine göz aýlaň

HelpRange Indiki Nesil Dokumentleri Goramak we Analitika Platformasy diýlip atlandyrylýar. HelpRange dokumentleriň giriş kontrolü we iň dogry analitikalara üçin öňde saklaýan platformany görkezýär, bu bellikler size dokumentleriňiziň dolandyrylyşyny we ulanylyşyny öňe çykarylaýjy goýberýär.