Sözi PDF-e öwür

Siz öz Word faýllaryňyzy onlaýn öwrenji ussatlygy bilen öňkiça PDF formatyna öwürip bilersiňiz.

ýa-da fayllary şu ýere goýuň

Iň gowy Online Söz PDF-a Öwürjy

Bizniň PDF guraljyklarymyz düýpli jahan boyunça müňlerçe biznes tarapyndan ynamylan

Tez Sözden PDF'ye Öwrüşme

Köp Word faýllaryny PDF formatyna öwürmek

Word-ı PDF-ä tölegsziz öwrüň

Bizim Söz PDF-ine öwürme hakynda IKZ

Men Wordy pulsuz PDF-ä öwrüne bilerimi?

Hawa. Siz bizim guralymyzy tölegsziz ulanyp bilersiňiz, emma güniň içinde näçe Word faýlyny öwrüde bilýändigiňiz çäklendirilendir.

Sözden PDF-ä öwürmek howpsuz dämi?

Hawa. Worddan PDF öwürmek howpsuzdor çünki sizin faýlyňyzyň formatyny üýtgedýär, ýöne faýlyňyzyň içindäki esasy mazmuny formatlar arasynda özgermeýär.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Biziniň Satyş Toparymyz HelpRange hakynda ählijaý gowy galýar. Biz başlangyç dokýmentleri we beýleki marketing materiallary HelpRange bilen paýlaşýarys we ol müşderilere degişli çuň-çuň maglumatlary görkezýär. Bu, berlen potensial satyşyň çäklerini guralmak üçin berjaý potensial müşderini nasaz gatnamak barada köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony birinji bazaryma ulanýaryn. Biz B2C müşderilere citiri ýollarys. Çözgüt berijek prosesi uzak wagtlap bilýär (ortaça 2-3 aý), şonun üçin biz üçin azapga gelýän wagtda müşderi näçe wagtlary görnüşünde bilmek boldury ýöredär. Bu hem-de şol sebäpli men bir gezek has açylanda ýa-da her gezek olary açanda bilmeli bolmany haýyş edýärin we ýene-de özüme mahsus düzgüni sorap görýärin. Teswir beren software üçin dikeldi those elon!

John

Manager, Vodafone

Men bu programmaga aşyk - ol örän ýokary hilli. Ony müşderi teklip etmek üçin ulanýaryn; buny iFrame bilen agyz açmagy ýörite berjaylydyr.

Jena

Girişimci

Ulanyşly gural. Biz ony söýýäris. Biz buny öz pikimizi başga investorlara we gyzyklanyp baýlanylarymyza paýlaşmak üçin ulanarís.

Gavin

Dörediji

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykda işleýär

HelpRange, GDPR-e laýyklykda, ulanyjylaryň faýl dolandyryşyny, saklama senelerini dolandyrmagy, ýok etmek boýunça talaplary berýäni, hasaplary ýöretmek we dokumentler bilen edilýän ähli fiziki işleriň tolysy hasabatyny görkezi.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Ilkinji Aragatnaşykda

Siz üçin maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini öz baş tapawutlylygymyz hökmünde alýarys. HelpRange serwer tarapyndaky şifrlemesi maglumatlarynyzy şifrlämek üçin elýeterlikdeki iň güýçli blok şifrleri biri bolan 256 bitli Öňerişli Şifrleme Standarty (AES-256) ulanýar.

HelpRange nedi diýip göz atyň

HelpRange 'Indiki-Nesil Dokumentleri Goragçylygy we Analitika Platformasy' bolup durýar. HelpRange dokumentlaryň ulanyş kontrolýar edilýän, çuň-çuňly analitikasyny ýaþatýan öňe çykarylan platformany görkezýär, dokýmalaryňyzyň dolandyrymyny we ulanylýan maglumatlaryny ýokary derejede gözegçilik edýär.