PDF-i açyn

Siz bizim pulsuz internet girişi açygıcymyzy ulanyp, PDF fayllaryňyzdan parollary öňki ýaly aňsatlykla aýyryp bilersiňiz.

ýa-da fayllary şu ýere goýuň

Iň gowy online PDF paroly aýyryjy

Bizniň PDF guralarymyza dünyä boýunça müňlerçe biznes güwenýär

PDF'leriniňizi açyň

PDF-dan parolyňyzy aýyryň

PDF Unlocker guralymyz hakynda köp berilýän soraglar

Men PDF-leri tölegsiz açyp bilermi?

Hawa. Siz bizim guralymyza teňňäsiz ulanyp bilersiňiz, emma güniň içinde neçe PDF-i açyp bilersiňiz diýen çäklendirmeler bar.

Men parolyny bilmeyan ýagdaýynda öz PDF-imi açyp bilermi?

Biz ony etmaýarys. Biz sizin parol goragly PDF-lerinizi açyk PDF-lere öwräp bilýäris, ýöne siz, dokumentleriniz üçin parol üpjün etmeli.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Bizim Satış Jemgyyetimiz HelpRange barada inanarjak garaşýardy. Başlangyjy hünär menzelmelerimizi we beýleki marketing materiallarımızı HelpRange bilen paýlaşýarys ve ol müşderi käbirlerine derin goýanlyklary görkezýän möçberli baha beryär. Ol berlen potensial müşderinin satyş potensialyny agşarlamak we satyş edýänçä kömege berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony indi bir zähmetim üçin ulanýaryn. Biz B2C müşderilerine sene-sört goýýarys. Çäre görkezmek prosesi uzyn wagtlap bilýär (ortaça 2-3 aý) şonuň üçin biz üçin çakdanaýan çäresini almak juda muňaýy. Ol hem-de meniň her gezek olary açandyklaryny bilmeli bolmagyma sebäpdir, we men ýene-de özel düzgünleri talap edýärin. Software döredip bermegiňiz üçin täze soňraýn sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma bilen aşyklanyýaryn - ol äýýäerce ýokary hillidir. Ony müşderi teklibi üçin ulanýaryn; ol ony iFrame-de agyz alyp biljekdigimizden soňky bolmak mugt.

Jena

Girişimci

Beri ýakty gural. Biz ony söýýäris. Biz müňli yatyrjylara we gyzyklanan adamlara öz piklemizni paýlaşmak üçin ony ulanarz.

Gavin

Banýar

GDPR

HelpRange GDPR-ye laýyklykdaýardy

HelpRange, ulanyjylaryň faýl işläp almak, saklama senelerini dolandyrmak, ýok etmek boýunça talap bermege, hasaplamalar işlemäge we berlen hujayra etmeli işgärlikleriniň anyk nusgasyny görkezmäge ygtyýar berýär - bu GDPR- ýöriteleşme.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Ilkinji Orunlylykda

Maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we şahsyýetiniň gizlinligini öz baş ýöritejegimiz hümmet edýäris. HelpRange serwer tarapyndan şifrlämek, maglumatlaryňyzy şifrlämek üçin goldanylýan iň güýçli blok şifrlemesini, 256-bit Ulytma Şifrleme Standarty (AES-256) ulanýar.

HelpRange'nin nesi barlygyna göz aylandyryň

HelpRange Next-Gen Dokumentleriň Goragyny we Analitikal Şertnamalary Platformasy bolup yorulýar. HelpRange dokumentlerin girişine nazarýet etmek we çuň-analitikalar üçin ätiýaçly platformany temsil edýär, sizin dokumentleriniz öçin üstün dolandyryş we ulanyş maglumatlaryny köpeltýär.