Skrinşoty PDF-e Öwürmek

Skreşot (suratlar) faýllaryny PDF-ler görnüşine aňsatlyk bilen öwürip bilersiňiz, biziň mugt onlaýn öwrüjimizden peýdalanyň.

ýa-da faýllary şu ýere taşlaň

Iň gowy onlaýn skrinşotu PDF-e öwürüji

PDF gurallarymyz dünýä boýunça müňlerçe kompaniýa tarapyndan ygtybarly hasaplanýar.

Ekran Şekilinden PDF-e Çalt Öwrüliş.

Köp sanly Skreenshot faýllaryny PDF formatyna öwürmek.

Skreşoty PDF-a mugt öwüriň

Screenshot-dan PDF-e konwersiýa etmek barada sorag-jogap

Skrinshoty mugt PDF-e öwrüp bolýarmy?

Hawa. Gurallarymyzyň mugt ulanyp bilersiňiz, ýöne gündelik öwürdilip bilinjek Skanirlenen faýllaryň sany çäklidir.

Ekran görnüşini PDF-e öwürmek howpsuzmy?

Hawa. Ekran suratyny PDF-e öwürmek ygtybarlydyr, sebäbi ol faýlyňyzyň formatyny üýtgedýär, ýöne köplenç faýlyňyzdaky mazmunyň hemmesi formatlaryň arasynda üýtgemeýär.


Synaghatlar

Müşderiler näme diýýär?

Satuw toparymyz HelpRange baradaky ýokary derejede tolgundyryjy. Ilkinji resminama tekliplerimizi we beýleki marketing materiallarymyzy HelpRange bilen paýlaşýarys we müşderileriň özlerini alyp barşy barada çuňňur düşünjeler bermek arkaly örän köp gymmatlyk berýär. Bu belli bir ýeňşi nähili kwalifikasiýa etmek we belli bir perspektiwanyň satuw mümkinçiliklerini nädip öňünden çaklamak barada köp maglumat berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men muny eýýäm bazarlarymyň birinde ulanyp başladym. Biz B2C müşderilerine sitatalar ugradýarys. Karar bermek prosesi köp wagyt alyp biler (ortalama 2-3 aý), şonuň üçin müşderiniň karara gelmekçi bolanyny bilmek biziň üçin örän möhümdir. Şol sebäpden her gezek ony açanda menden aýratyn ulgam soralmagy hem şonuň üçin. Şeýle ajaýyp programmany taýýarlan üçin ýene-de sag bol.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma üpjünçiligine gaty aşyk - onuň hili örän ýokary. Ony müşderiniň teklibi üçin ulanýaryn; iFrame bilen reňkleme mümkinçiligiň bolmagy örän gowy.

Jena

Telekeçi

Aýratyn gural. Biz ony halaýarys. Biz ony maýa goýujylar we gyzyklanýan adamlar bilen paýlaşmak üçin ulanarys.

Gavin

Dörediji

GDPR

HelpRange GDPR bilen bagly talaplara laýyk gelýär.

HelpRange, peýdalanyjylaryň faýllary yzyna almaklaryny haýyş etmäge, saklanyş senelerini dolandyrmaga, ýok etmek ýüztutmalaryny ibermäge, hasabatlary işletmäge we resminamalary bilen baglanyşykly fiziki işleriň doly auditi yzarlaýyşyny görmäge mümkinçilik döredip, GDPR-a laýyk gelýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Ilkinji Nobatdaky Wazyp.

Biz maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini iň möhüm ugurlarymyz hökmünde kabul edýäris. HelpRange serweriniň tarapynyň şifrlemesi, maglumatlaryňyzy şifrlemek üçin elýeterli iň güýçli blok şifrlerinden biri bolan 256-bit Ösen Şifrleme Standartyny (AES-256) ulanýar.

HelpRange näme diýenine serediň

HelpRange Dokumentleriň Goragy we Analitikasy üçin Geljek Nesli Maglumatlar Otagydyr. HelpRange, dokumentleriň elýeterlilik gözegçiligi we çuňňur analitika üçin iň täze sanly maglumat otagy meýdançasy bolup, dokumentleriňiziň dolandyrylmasy we ulanylmagy barada ýokary derejeli düşünje üpjün edýär.