Skrinshoty PDF-a öwürmek

Siz öz pulsuz onlaýn konwerterimizi ulanyp, Screenshot (suratlar) faýllaryny öňki weýran edip PDF-lere öwüre bilersiňiz.

ýa-da fayllary şu ýere goýuň

Onlaýn Ekran Görüntüsini PDF'ye Çeviren Iň Gowy Konwerter

Bizniň PDF guralarymyza dürli iş orunlary tarapyndan 1000lerçe guruý etmändir

Hızly Ekran görüntüsini PDF'ye çevirme

Köp Screenshot faýllaryny PDF formatyna öwrüň

Screenshoty tölegsziz PDF formatyna üýtget

Screenshot To PDF Conversion hakynda ik häzirki soralýan soraglar

Men Şekili ekrany beýleki formatda PDF-a öwrüp bilermi?

Hawa. Siz bizim guralymyzy ähli pursatda öňki bedelde ulanyp bilersiňiz, emma bir gün içinde neçe çeper faylyny öwürmegiňizde çäklendirmeler bar.

Screenshotdan PDF-ä öwrüşmek howpsuzmy?

Hawa. Ekran görüntüsini PDF-e öwürmek howpsuzdyr, çünkä bu siziň faýlyňyzyň formatyny üýtgedýär, emma esasy zadaňyzyň öziňiz formatlar boýunça eýsem aňsatça saklanýar.


Tölegler

Müşderiler näme diýýärler

Sales Toparymyz HelpRange barada owadan galaýan. Ilkinji dokumentleriňizi we beýleki marketing materiallarymyzy HelpRange bilen paýlaşýarys we ol müşderileriň ýörelgelýänligi barada giň territoriýadaky tüşünjileri görkezerek örän köp baha berýär. Ol ähli maglumaty nähili potensial satuwçyny saýlap almak we möhüm satuw potensialyny garşy görmek hakynda berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men ony indiden birinji bazarım üçin ulanýaryn. Biz B2C müşderilere nyrslar iberýäris. Çözgüt beriş prosesi uzak wagtyň dowamynda (ortaça 2-3 aý) bolup bilýär, şonuň üçin biz üçin çözgüt berýän närädäni bileňimiz aňsatlyk derejede önemlidir. Şonuň üçin men ol şeyni her açylýanda biljekdigimi isleýärin we taýýarlamany ýene-de sorap durýaryn. Uly program döredeniňiz üçin häzir-de köp sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma bilen aşyk -- ol ähli derejede ýokary hilli. Ony müşderi teklifiniň üçin ulanmak; ony iFrame bilen aky kod bilen sazlamak mükemmel.

Jena

Girişimci

Ululy gural. Biz ony söýýäris. Biz bu guraly özümiziň peseltiwimiziň aýratyn investorlar we gyzyklanan adamlar bilen paýlaşmak üçin ulanarys.

Gavin

Dörediji

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykda işleýär

HelpRange GDPR-e riayet edýär, ulanyjylara faýllaryň gaýtarylmagyny talap etmäge, saklama senelerini dolandyrmaga, ýok etmegi talap etmäge, hasabatlar ýola goýmaga we olaryň dokýmentleri bilen eden fiziki hereketleriniň täze hasabyny görmäge mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Şahsyýetligiň Iň Ýokary Derejesi

Maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini öňki orunly hökmündä alyarys. HelpRange server tarapyndaky şifrleme, ýitirilýänleriň in güýçli blok şifrlejisi bolan 256 bitly Kümüşlenen Şifrleme Standarty (AES-256) ulanylarak maglumatlaryňyzy şifrleýär.

HelpRange' nähili ekenini tekşir

HelpRange, näbelli belgeler goragyny we analitik platforma. HelpRange belge girişine nähili kontrollary we derinlemesine analitikalar üçin öňdebaryjy platformany temsil edýär, sizin belgeleriňiz üçin ähli tarapdan dolandyrymajy we ulanmajy üsümleri gowulandyryýar.