Kiçijik PDF

Siz örän ýönekeý PDFleriňizi öňküşýän internet arkaly göçürmäge ussal accordýan

yada fayllary şu ýere goýuň

Iň gowy Onlaýn PDF Şygyndyryjy

Bizniň PDF guralarymyza dünyä çapında müňlerçe biznes güvenýär

Könjek PDF-ler, öňe çykaryş üçin we emaillemek üçin

PDF'leri saklamak üçin ösdürin

Kompresiýa kämilçilik derejesini saýlaň

PDF-däki agyr suratlaryňyzy gaýtadan kodlaň

Bizim PDF Küçeltme guraly hakynda SSS

Men PDF-leri tösne işleyärmika bälekmi?

Hawa. Siz bizim guralymyzy mugt ulanyp bilersiniz, emma gününde näçe PDF yi çykmaklaýyn edip biljekdiginiň çäklendirmeleri bar.

PDF sıkıştırması howudanmy?

Hawa. PDF Compression howpsuzdur çünkisi diňe PDF faýllaryň ölçegini azaltýar, ýöne soňky mazmun özüni saklaýar.


Şahadatnamalar

Müşderiler näme diýýärler

Bizim Satuw Toparymyz HelpRange barada ähli wagt ejirli bolup dur. Biz başlangyçda dokument tekliflerimizi we beýleki marketing materiallarymzy HelpRange bilen paýlaşýarys. Ol, müşderi däpleri barada çuňlap alymlar görkezýän köp baha berýär. Ol berlen potensial müşderini nädip sertifikatlaşdyrmalydygyňyzy we berlen potensial sargytynyň satuw potensialynyňyzy göz öňünde tutmalydygynyň aňçaly köp maglumat bermäge ýardam berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men onu öz bazarlarymyň biri üçin eýsem. Býuaça müşderilere senagat edýäris. Garazga ýetiren proses uzyn wagtlap biler (ortalama 2-3 aý) şonuň üçin biz üçin müşderiniň karar berişine ýakynlyhy barada bilýän çak açykdyr. Şonuň sebäbi, men her gezek olar ony açanda bilýän bolmalydyrm we men täze gaýdyp düzmek üçin sorap gelyäň. Tekrardan berjaý edýän irginsel ýazılıma sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma bilen aşygy - ol iň ýokarky hilli. Ony müşderi teklipiniň üçin ulanýaryn; ony iFrame bilen agyzdan gizlemek mümkinçiligi golay.

Jena

Girişimci

Ulanylyşly gural. Biz ony söýýäris. Biz ony öz pitchiňizi türli investorlara we gyzyklanan adamlara paýlaşmak üçin ulanarys.

Gavin

Dörediji

GDPR

HelpRange GDPR-e laýyklykda işleýär

HelpRange GDPR-ge laýyklykda işleýär, ulanyjylara faýllaryň gaýtarylmagyny talap etmegi, saklaýan seneleri dolandyrmagy, ýok etmäge gönükdirilmegi, hasabatlary işledip berymagi we olaryň resminamalary bilen çäklendirilýän fiziki işjeňlikleriň doly auditiýa geçişini görkezmegi mümkin edýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Ine Prioritet Hukukynda

Maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini öz baş hakykatimiz hökmünde alyarys. HelpRange server tarapyndaky şifirleme, möjümlerin iň güýçli şifrleme usulyny - 256 bitlyk iri Şifrleme Standarty (AES-256) ulanýar, maglumatlaryňyzy şifirlemeýär.

HelpRange'nin näme ekenligini tekshir

HelpRange Indiki Nesil Dokument Goralşygy we Analitika Platformasy diyilyar. HelpRange dokumentlerine girişiň nazyk derejede kontrol edilýän we çuňlaýyn analitika edýän platformany ifade edýär, sizin dokumentleriniziň dolandyrylmagy we ulanylmagy üçin üstün gönümliligi üpjün etmek.